TWIN 4.0

Партньори

UMFST - Координатор

Университет по медицина, фармация, науки и технологии „Джеордж Емил Паладе“, Търгу Муреш

Румъния
www.umftgm.ro

Университет по медицина, фармация, науки и технологии „Джеордж Емил Паладе“ (UMFST) в Търгу Муреш е основан през септември 2018 г. в резултат от сливането на два престижни румънски университета в Търгу Муреш, а именно Университета по медицина и фармация и Университета Петру Майор.

В момента UMFST обединява компетенциите на двата университета, като представлява публична мултикултурна институция за висше образование и изследователска дейност. Състои се от шест факултета: факултет по медицина, факултет по стоматология, факултет по инженерни науки и информационни технологии, факултет по науки и езици, както и факултет по икономика и право, като предлага следните академични степени: бакалавър, магистър и доктор.

В настоящата си структура UMFST има над 10 000 студенти и 739 преподаватели. Международното сътрудничество с над 100 университета от различни държави има съществен принос за развитието на научно-изследователската дейност.

Университетът е основният доставчик на висококвалифицирани човешки ресурси в окръг Муреш. UMFST има директни връзки с индустрията чрез отдела „U2B – УНИВЕРСИТЕТ КЪМ БИЗНЕСА“, който насърчава връзката между студентите и икономическата среда, и чрез отдела за продължаващо професионално обучение, който предлага краткосрочни обучителни курсове за бизнеса при пазарни условия. Тези структури са се доказали като важни фактори за развитието и непрекъснатото обучение на специалистите в индустрията.

Връзката с индустрията се осигурява и чрез постоянен контакт с местната търговско-промишлена камара, с бизнеса в района, както и с други институции, заинтересовани от осъвременяването и преквалификацията на кадри.

 

Innogestiona Ambiental

Испания
innogestiona.es

Innogestiona Ambiental е компания, специализирана в сферите на  екологичния инженеринг, и изпълнението на проекти и инициативи насочени към устойчиво развитие. Нашата работа се фокусира върху секторите на околната среда, енергетиката и устойчивата мобилност, със силен ангажимент към здравето, справедливостта, активното участие в обществото и съхранението на културното наследство.

Създаваме стойност с висока степен на квалификация и специализация в различните области, в които работим, чрез интегрирано предлагане на продукти и услуги с висока добавена стойност, като проучвания за социално-икономическо и екологично въздействие, планове за устойчива мобилност или планове за съответствие с екологични разпоредби за централи за възобновяема енергия във фазата на тяхното изграждане и експлоатация и др.

Нашият мултидисциплинарен екип се състои от професионалисти, с повече от 20 години опит в работата с публични институции, компании и организации с нестопанска цел, специализирани в сферите на индустриалното инженерство, телекомуникациите и дигиталните технологии, химията, биологията, социологията, правото, управлението на проекти.

 

FAROS

ETE FAROS Ltd

Кипър
www.etefaros.eu

ETE FAROS Ltd е кипърско МСП с богат експертен опит и познания в прилагането на иновативни технологични решения в образованието. Компанията е създадена през 1998 г. в началото на образователната реформа в резултат развитието на интернет.

Като ИКТ консултантска компания, FAROS разполага с капацитет и познания за промотиране ползите от прилагане на ИКТ решения и възприемане на дигитални решения на ниво предприятие и образователна институция.

Основната й дейност се фокусира върху три области: 1) Консултантска дейност: високоспециализирани услуги в подкрепа развитието на МСП; 2) Образование и обучение: Иновативни методи и инструменти за обучение, създаване на учебни материали и съдържание в различни области на бизнес развитието; 3) Разработване на специализиран софтуер и уеб дизайн и програмиране.

Фондация Фениче

Фондация „Фениче“ е дом на център за продължаващо обучение, сертифициран от Регион Венето, създаден от съвместната воля на местното общество и Консорциум „Zip“ (обединение от 1600 компании), намиращ се на територията на гр. Падуа.

Фондацията управлява специализиран дидактически парк за възобновяема енергия, представляващ пример за интелигентен град в извънградска среда, между центъра на града и 1600-те фирми в индустриалния район Теранегра. Паркът се стреми да насърчи устойчивото и отговорно поведение сред предприемачите от заобикалящата индустриална зона, местните публични администратори, образователни институции, асоциации и гражданите.

В рамките на енергийния парк „Фениче“ се намира и т.нар. „Дигитален кампус“, който бе създаден в сътрудничество с Университета в Падуа, Търговската камара и Общината. Дигиталният кампус предлага обучение за дигитални умения за училища, студенти, компании и граждани.

Управлявайки парка от 2005 г., основната цел на Фондация „Фениче“ е да съчетае грижата за околната среда и изследванията в сферата на високите технологии, с цел създаване на механизми за реакция при спешни екологични ситуации и сценарии за бъдещо развитие.

През 2020 г. Фондация „Фениче“създаде социалното  предприятие „Digital Green Jobs“, чрез което предлага сертифицирани курсове по въпроси на дигиталните финанси под патронажа на Eurocrowd и Cryptovalues.

Основните дейности на Фондация „Фениче“ могат да бъдат разделени в 4 области:

  1. Образование: повече от 15 000 ученици всяка година от различни класове и курсове посещават дидактическията парк, където биват обучавани по теми като опазване на околната среда, връзката между зелената и цифровата икономика, роботика, дронове, програмиране с Arduino и др
  2. Изследвания: Фондация „Фениче“ разработва изследователски проекти, финансирани от Европейски програми, като: – Проект „A+ House“ (Автоматизация на жилищното строителство и устойчива архитектура) – Проект „Vehicle to Home“ (Иновативен софтуер за интелигентна мобилност и био-жилище) – Проект „Cicli Solari“ (Интелигентна мобилност и възобновяема енергия)
  3. Бизнес услуги: Фондация „Фениче“ предоставя консултантски дейности за компании с цел да предложи най-добрите решения за развитие на бизнеса, използвайки най-подходящите инструменти за финансиране на бизнеса: европейски и регионални фондове за финансиране, краудфъндинг и др.
  4. Техническо обучение: Фондацията предоставя и обучителни курсове за професионалисти и индустрии, фокусирани основно върху насърчаването на дигитални умения и зелена икономика, напреднали технически умения като: Курсове за разработчици на приложени;  Сертификационен курс по стандарт KNX (Software ETS Home Building Automation); Сертифицирани курсове по пирогазификация; Сертифицирани курсове по ВЕИ; фотоволтаици и др. Fenice има стратегически споразумения с мултинационални компании и всяка година обучава професионални монтажници за ABB, Samsung, Toshiba, Baxi  и др.

 

Фондация Акта

България
acta-foundation.eu/

Фондация „Акта“ е българска неправителствена организация, действаща в обществен интерес. Името на фондация „Акта“ е вдъхновено от латинското „acta non verba“, което буквално означава „действия, а не думи“, което е философията, обединила група експерти с богата и допълваща се академична подготовка и практически бизнес опит зад фондацията Acta. Нашата мисия е да насърчаваме развитието на активно гражданско общество чрез инициативи, насочени към трансформиране на образованието, бизнеса и лидерите за създаването на по-устойчив, интелигентен и приобщаващ свят.

Водена от своята мисия, основните дейности на Фондация „Акта“ са фокусирани върху: (1) развитие и насърчаване на модерно, иновативно и гъвкаво образование и обучение; (2) проектиране и прилагане на съвместни програми за наставничество и стаж с голямо въздействие и (3) стимулиране на сътрудничеството в рамките на триъгълника на знанието на местно, национално и международно ниво.