Модул 3
Основни операции: Оптимизиране на ключовите процеси чрез цифрова и зелена трансформация

Описание

В него се разглеждат най-съвременните постижения в производствените процеси, като се акцентира върху интегрирането на цифрови технологии за подобряване на устойчивостта, ефективността и производителността. Чрез поредица от подмодули ще навлезете в ключови теми като екодизайн и устойчиво производство, прогнозна поддръжка, интелигентна логистика и оптимизация на веригата за доставки, интелигентни системи за контрол на качеството и колаборативна роботика в контекста на Индустрия 4.0. Разглеждайки тези теми, ще придобиете представа за това как модерните технологии променят традиционните производствени практики и стимулират иновациите в различни индустрии.
Show More

Цели на обучението

  • Разбиране на концепциите за екодизайн и устойчиво производство, както и на тяхното значение за насърчаване на екологичната устойчивост.
  • Способност за анализиране на продуктови дизайни и производствени процеси с цел идентифициране на възможности за екодизайн и устойчиви практики.
  • Оценяване на значението на иновациите и технологиите за стимулиране на устойчиви производствени практики.
  • Разпознаване на ползите от прогнозната поддръжка за оптимизиране на производствените процеси.
  • Използване на платформи за прогнозна поддръжка за проактивни практики за поддръжка.
  • Придобиване на умения за практическо прилагане на принципите за оптимизация на веригата за доставки с цел осигуряване на оптимална производителност и намаляване на въздействието върху околната среда.

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.