Модул 4
Основни ресурси: Устойчивo управление на ресурсите чрез Индустрия 4.0

Описание

Този модул се занимава с трансформиращото въздействие на цифровите решения в рамките на устойчивото производство. Наблягайки на конвергенцията на IoT, Big Data и Industry 4.0, той изследва ролята им за насърчаване на инициативи за кръгова икономика и оптимизиране на ресурсната ефективност. Чрез задълбочен анализ се разглеждат устойчивото управление на веригата на доставки, затворените вериги на доставки и интегрирането на възобновяеми енергийни източници. Показано е как интелигентните сензори, анализите на данни и алгоритмите на изкуствения интелект стимулират енергийната ефективност, като същевременно намаляват отпадъците и емисиите, и как авангардните технологии дават възможност на предприятията да наблюдават и намаляват екологичния отпечатък, проправяйки пътя към по-зелено и устойчиво бъдеще в производството.
Show More

Цели на обучението

  • Разбиране на принципите на кръговата икономика, включително намаляване, повторна употреба, рециклиране и възстановяване на материали, за постигане на екологична устойчивост.
  • Придобиване на знания за съвременните технологии като IoT, Big Data и виртуални симулации за наблюдение и оптимизиране на използването на ресурсите и намаляването на отпадъците.
  • Запознаване с шестте бизнес действия на рамката ReSOLVE и тяхното интегриране в бизнес стратегиите за устойчивост.
  • Прилагане на принципите на кръговата икономика на практика чрез практическо обучение и симулации.
  • Развиване на умения за управление на данни, за да анализирате и оптимизирате производствените процеси и веригите за доставки, като намалявате отпадъците и подобрявате ефективността.
  • Придобиване на умения за устойчиво проектиране с цел внедряване на продукти и процеси, насочени към дълготрайност, възможност за повторна употреба и рециклиране.
  • Насърчаване на ориентирано към устойчивост мислене чрез интегриране на екологосъобразни практики и технологии в професионалните начинания.
  • Сътрудничество по новаторски начин за намиране на решения на екологични предизвикателства чрез признаване на стойността на екипната работа и споделянето на знания.

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.