Модул 5
Формула на печалбата: Икономически ползи от двойните решения за производствените предприятия

Описание

Този модул подчертава ключовата роля на цифровите решения за трансформиране на производствените процеси и управлението на веригата за доставки с цел повишаване на ефективността и намаляване на разходите. В него се изследва показателят за възвръщаемост на инвестициите (ROI), като се подчертава потенциалът на инвестициите в технологиите на Индустрия 4.0 (I4.0) за стимулиране на растежа на приходите и оперативните икономии. Освен това модулът разглежда как цифровизацията дава възможност на производствените компании да създават нови потоци от приходи чрез иновативни бизнес модели, като например "Продукт като услуга" (PaaS) и "Производство като услуга" (MaaS). Тези модели не само подобряват рентабилността, но и са в съответствие с целите на устойчивото развитие, като насърчават екологичния преход в бизнес практиките. Чрез теоретични прозрения и реални примери модулът демонстрира финансовите и техническите ползи от внедряването на цифрови решения в производството.
Show More

Цели на обучението

  • Разбиране на цифровите решения: разбиране на това как цифровите технологии като IoT и цифровите близнаци повишават оперативната ефективност и намаляват разходите.
  • Усвояване на умения за прогнозна поддръжка: как прогнозната поддръжка предотвратява повреди, намалява времето за престой и удължава живота на оборудването.
  • Владеене на управлението на веригата за доставки: придобиване на знания за оптимизиране на веригите за доставки чрез прогнозен анализ и управление на данни в реално време.
  • Умения за анализ на данни: развиване на способност за събиране, анализиране и тълкуване на данни за вземане на информирани решения.
  • Опит в използването на софтуер: придобиване на умения за използване на специфичен софтуер за прогнозна поддръжка и оптимизиране на веригата на доставки.
  • Компетентност за оценка на възвръщаемостта на инвестициите: разбиране на основите на възвръщаемостта на инвестициите, оценка на инвестициите и проучване на иновативни бизнес модели като PaaS и MaaS.

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.